พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕

ราชกิจจานุเบกษา - พ.ร.บ.
แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พ.ร.บ.กฏอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แนะนำ : เว็บไซต์กองทัพบก
  กองทัพบก
  กองทัพภาคที่ ๓
  มณฑลทหารบกที่ ๓๕
  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๕
  โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ ๓๕
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  คำสั่งเงินดือน
  จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์การจัดองค์ความรู้ทางทหาร
  โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
  กรมยุทธศึกษาทหารบกกระดานสนทนา
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

“ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง 1 – 30 ก.ย.59 จำนวน 11 เว็บไซต์ รวม 1,562 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกันแล้ว” . “ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ 26/2557 ลง 24 พ.ค.57 เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน 19 URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน 233 URLจำนวน 258 URL.."19 ก.ค. 59 จนท.สห.มทบ.35 ร่วม จนท.ตร.,สรรพสามิต
และสาธารณสุข อ.ต. ออกตรวจร้านค้า
และการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ในเขตเทศบาลเมือง อ.ต. และ อ.ลับแล .....ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 35
สนธิกำลังตรวจร่วม 3 ฝ่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ อส. อุตรดิตถ์รวจพื้นที่ล่อแหลมเขตเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ 11 จุดในห้วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา .....ดูเพิ่มเติม

ผบ.กกล.รส.จทบ.อ.ต. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.ทภ.3
มอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผล
ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ( ระยะสานต่อโครงการ )

รอง ผบ.กกล.รส.จทบ.อ.ต. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.ทภ.3
มอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผล
ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ( ระยะสานต่อโครงการ )

 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก .....<ดูเพิ่มเติม> 
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘
ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ/จุดตรวจเข้มแข็งร่วม
ณ บ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และบ้านห้วยไร
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีสาเหตุ/เหตุผล ของการที่ต้องคงไว้ซึ่งระบบการปกครองส่วนภูมิภาค และข้อดี/ข้อเสียของการยกเลิกระบบการปกครองส่วนภูมิภาค
.....<ดูเพิ่มเติม>

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีสาเหตุ/เหตุผลของการที่ต้องคงไว้ซึ่งระบบการปกครองส่วนภูมิภาค
และข้อดี/ข้อเสียของการยกเลิกระบบการปกครองส่วนภูมิภาค
.....<ดูเพิ่มเติม> 

 

ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ค่ายพิชัยดาบหัก เปิดให้บริการ ทุกวัน...วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๙๐๐ วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐