ศูนย์การเรียนรู้ ส.1 พัน.102

ดูในรูปแบบกติ: ส.๑ พัน.๑๐๒