คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ, กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานเว็บบอร์ด เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ดู: 926|ตอบกลับ: 0

รายละเอียด ฌาปนกิจ ทบ

[คัดลอกลิงก์]

7

กระทู้

0

เพื่อน

35

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

โพสต์เมื่อ 2014-4-25 14:14:22 |ดูโพสต์ทั้งหมด

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ทบ.
อ้างอิงจาก
            ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์พ.ศ.๒๕๕๓
เงื่อนไข
            ๑.สมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหารและคู่สมรส บุตร บิดามารดาของข้าราชการ ลูกจ้าง และบิดามารดาของคู่สมรส ยกเว้น นักเรียนทหารเฉพาะบิดามารดา
๒. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบกจะต้องส่งเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายทุกรายตลอดไปตามอัตราที่กำหนดต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                        ๒.๑ เป็นข้าราชการลูกจ้างต้องมีอายุไม่เกินสี่สิบปี สำหรับนักเรียนทหาร ต้องมีอายุสิบห้าปีในวันยื่นใบสมัครซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
                        ๒.๒ เป็นคู่สมรส บุตรบิดามารดาของข้าราชการ ลูกจ้าง และบิดามารดาของคู่สมรส ยกเว้นนักเรียนทหารเฉพาะบิดามารดาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
            กองการฌาปนกิจ สก.ทบ.โทร.ทบ. ๙๘๗๘๘หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๗๔๐๐ แฟกซ์ ๐-๒๖๕๔-๗๗๔
หลักฐานประกอบ
            ๑. สำเนาใบมรณบัตร
            ๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุว่าสมาชิกถึงแก่ความตาย
            ๓. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
            ๔. ใบคำร้องขอจัดการศพ
            ๕.หนังสือนำของหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
            ๖.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือจัดการศพและหนังสือรายงานผลของกรรมการช่วยเหลือจัดการศพ      ๗.หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก (ถ้ามี)
            ๘. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพที่ออกโดยวัดหรือหัวหน้าฌาปนกิจสถานของทางราชการรับรอง
การจัดการศพ
            ๙.บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน
ขั้นตอนการดำเนินการ
            ๑. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดทราบทันทีสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยเดือนสุดท้ายที่หน่วยใดให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการของสมาชิกตั้งแต่ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีหน้าที่หักเงินสงเคราะห์เป็นรายเดือนนั้นรับทราบการถึงแก่ความตายของสมาชิกและรับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบฯ
            ๒.ให้ส่งหลักฐานประกอบการรับเงินสงเคราะห์ ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน แล้วแจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ให้หน่วยและผู้รับเงินสงเคราะห์ทราบใช้เป็นหลักฐานประกอบ
            ๓.ในกรณีสมาชิกที่มิได้สังกัดหน่วยใดถึงแก่ความตายให้ผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพยื่นคำร้องขอรับเงินค่าจัดการศพ ผ่าน มทบ.หรือ จทบ. กรณีไม่มี มทบ. หรือ จทบ. ในพื้นที่ให้ยื่นผ่านสัสดีจังหวัดหรือสำนัดงานฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อดำเนินการ
            ๔. การจ่ายเงินสงเคราะห์ถ้าผู้รับเงินสงเคราะห์มิได้เป็นผู้จัดการศพให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้จัดการศพเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินสงเคราะห์แผนภาพการขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อน หลังจากนั้นจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีบัญชีสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

GMT+7, 2017-6-23 10:22 , Processed in 0.038807 second(s), 21 queries .

© 2012-2013 Signal102 Powered by Discuz!

ขึ้นไปด้านบน