วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลโท นิวัติชัย  ถนอมธรรม  หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓  
( ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ ) เป็นประธานในการประชุม
และ
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( จัดโดยกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ) 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ,
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ  โดยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย  ซึ่งมีกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ประธานสภา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประมาณ ๑,๓๑๕ คน เข้าร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น และชุดแพทย์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้ความรู้ และให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย