วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เป็นประธานในพิธีปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าทดแทนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองตรอนฝั่งซ้าย ( ป่าห้วยหีต ) ที่ถูกราษฎรบุกรุกแผ้วถางป่าขยายพื้นที่ทำการเกษตร
( เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่เศษ )  โดย อำเภอตรอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.๓ นาลับแลง , กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่
ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ประมาณ ๒๐๐ คนพร้อมกันนี้ได้นำกำลังพลของหน่วย ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธีปลูกป่าฯ ด้วย
ณ บริเวณบ้านเนินสวรรค์ ( ก่อนขึ้นเขาขาด )  หมู่ ๑๐  ตำบลน้ำอ่าง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์