วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงบ่าย
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ที่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกค่ายพิชัยดาบหัก  ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู  โรงเรียนอุตรดิตถ์