วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และ
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. )
โดยมี คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ , ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ,
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๐๐ คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนมาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และจัดชุดแพทย์มาให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย