วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุม การกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธสงคราม ยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า และบ่อนการพนัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 
โดยมีหน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีตำรวจภูธรทุกสถานี ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์