วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลโท ปรีชา  จันทร์โอชา  แม่ทัพภาคที่ ๓ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา “ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดแพร่ ”
โดยมี นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ , พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ,
พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์  จิตรพันธุ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และพันเอก ชินทัศ  หมวกละมัย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมี กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ,
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
ผู้บริหารสถานศึกษา , กลุ่มแม่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) , ตัวแทนเกษตรกร , ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ. ) , ตำรวจ , ทหาร ,
อาสาสมัครรักษาดินแดน ( อส.รด. ) , มูลนิธิสายใจไทย , พระภิกษุสงฆ์ , ชาวเขา
และเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป้องกัน และรักษาป่า รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๐๘ คน
เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ศูนย์ประชุม และแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา  ตำบลทุ่งโฮ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนมาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และชุดแพทย์มาให้บริการด้านทันตกรรม ,
วัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด ,
ตรวจร่างกาย , รับยา และฝังเข็มฟรี แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย