วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ จัดประชุมสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง
ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
โดยมี พันเอก สุรพงษ์  ดอกไม้ รองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ