วันที่ ๑๓มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ,
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคีตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
เสนอปัญหาของท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
ภายใต้กิจกรรม “ กาดปรองดอง ” ( ตลาดปรองดอง )
โดยมี นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ , พันเอก ชินทัศ  หมวกละมัย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่
และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมให้การต้อนรับณ บริเวณกาดสามวัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย : การแสดงดนตรีลูกทุ่งจาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ , การบริการตัดผมฟรีจาก ชมรมช่างเสริมสวยแต่งผมจังหวัดแพร่ , 
การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด , การต้นไม้จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม , การแจกโลชั่นทากันยุงจาก สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และลุ้นรับรางวัลรถจักรยาน

พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนมาประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ และ
ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการด้านทันตกรรม , วัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด , ตรวจร่างกาย , รับยา และฝังเข็มฟรี แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันนั้นด้วย