วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เชิญประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ รวม ๙ อำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเปิดเวที รับฟังความคิดเห็นของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรณีสาเหตุ/เหตุผลของการที่ต้องคงไว้ซึ่งระบบการปกครองส่วนภูมิภาค และข้อดี/ข้อเสียของการยกเลิกระบบการปกครองส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๕ คน
โดยมี พลตรี สมพงษ์  แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ เป็นประธานฯ