วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์/ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ณ ห้องสวางคบุรี  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นายชัช  กิตตินภดล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปฯ เป็นประธานในพิธีฯ
และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปฯร่วมในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน