วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ มารับฟังคำชี้แจง 
และทำความเข้าใจกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์