วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช.
และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  เพื่อสนับสนุนนโยบาย คสช.
จัดโดย สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมี ผู้นำสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๓๕๐ คน  ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ , ชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น ,
ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต , แนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก
หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย