วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เชิญผู้ประกอบการรถโดยสาร และรถตู้ จำนวน ๘ ราย , สถานีวิทยุ จำนวน ๓๗ สถานี 
และสถานีเคเบิ้ลทีวี จำนวน ๓ สถานี มาพบปะทำความเข้าใจในการประกาศใช้กฎอัยการศึก
ทั่วราชอาณาจักร และประสานขอความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์