วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
และพันเอก สุรพงษ์  ดอกไม้ รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
ร่วมในกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน  ๙๙ รูป
ในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานฯ 
ณ วัดคลองโพธิ์ ( พระอารามหลวง )  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์