วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงสาย
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช.
ในการประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ด้วยมิติศาสนา และการจัดทำแผนศาสนา
จังหวัดแพร่  ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ , ผู้นำศาสนาคริสต์ , ผู้นำศาสนาอิสลาม ,
คณะกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ , หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง , สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ , สภาวัฒนธรรมทุกอำเภอ และภาคประชาชน จำนวน  ๑๕๐ คน
ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่