วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงบ่าย
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช.
และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  เพื่อสนับสนุนนโยบาย คสช.
จัดโดย สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมี ผู้นำสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในเขตอำเภอพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๓๐๐ คน  ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบึง จำกัด
ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ , ชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น ,
ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต , วัดสายตา , ตรวจหมู่เลือด , แนะนำให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก
หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  มาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย