วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการ สถานบริการ และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบข้อมูลแรงงานต่างด้าว และชี้แจงทำความเข้าใจตามมาตรการชั่วคราว
ในการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์