วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
พลตรี สมพงษ์  แจ้งจำรัส ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีสาเหตุ/เหตุผล ของการที่ต้องคงไว้ซึ่งระบบการปกครองส่วนภูมิภาค และข้อดี/ข้อเสียของการยกเลิกระบบการปกครองส่วนภูมิภาค 
ณ หอประชุมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๒๔๐ คน