วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ร่วมงานเกษตรสานฝันสานสัมพันธ์ปรองดองของดีช่อแฮ – ป่าแดง ประจำปี ๒๕๕๗ และงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
คืนความสุขให้ชาวนาจังหวัดแพร่  ณ บริเวณลานกีฬาหลังวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง  ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฯ  ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน  ๑,๒๐๐ คน  พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ , ชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น , ชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต , วัดสายตา ,
ตรวจหมู่เลือด , ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา , ฝังเข็ม โดยไม่คิดค่าบริการ และการแสดงดนตรีจาก หมวดดุริยางค์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ มาให้ความสุขแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย