วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ( ภาพหน้าปก  )
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เข้าร่วมงานฯ  ประมาณ ๓๐๐ คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ได้จัดชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็นและชุดแพทย์
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้ความรู้ และให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานฯ ด้วย