วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเปิดงาน “ ถูกทุกอย่าง สหกรณ์ไทยร่วมใจปรองดอง ”
พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
จัดโดย สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ประมาณ ๔๐๐ คน  ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ 
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น และชุดแพทย์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มาให้ความรู้ และให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย