วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามแผนงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และฟื้นฟูประชาธิปไตย โครงการรณรงค์ เสริมสร้างความรักชาติประจำปี ๒๕๕๗ 
ณ โรงนอนทหาร  กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์  โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน