วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๓๐ ( ภาพหน้าปก  )
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ / ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจัดโดย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมรับฟังฯ  ประมาณ ๕๐๐ คน  ณ ห้องประชุม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
พร้อมกันนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ได้จัดชุดติดตามประเมินผลเพื่อสำรวจข้อมูลความคิดเห็น และชุดแพทย์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมาให้ความรู้ และให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมรับฟังฯ ด้วย